7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

Առցանց ուսուցման համար նախատեսված այս դասաշարը նպատակ ունի ապահովելու կրթություն՝ լսարանի սահմաններից դուրս: Պատկերային և երաժշտական համադրությամբ ուղեկցվող կրթական նյութերը ստեղծված են  ուսուցումն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Սովորողը կարող է կրկնել դասանյութը ցանկացած պահի ցանկացած վայրում կամ ինքնուրույնաբար սովորել այն, եթե չի կարողացել ներկա գտնվել լսարանում: Ավելին>>
Այս հայալեզու վիդեոդասերը զետեղված են նան բջջային հեռախոսների համար նախատեսված կրթական անվճար հավելվածում: Ավելին>>

ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐ:

ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԹԻՎԸ:

ՈՐՈՇՅԱԼ ԵՎ ԱՆՈՐՈՇ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ:

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԸ:

ՀՈԼՈՎՈՒՄ: ԳՈՅԱԿԱՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԸ:

ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ:

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ:

ԴԵՐԲԱՅՆԵՐ:

ԲԱՅԻ ԵՂԱՆԱԿԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԴԵՄՔԸ ԵՎ ԹԻՎԸ:

 ԲԱՅ: ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

ԲԱՅ: ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

ԸՂՁԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ: ԵՆԹԱԴՐԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

1. ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ: 2.ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ:

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ: ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ՑՈՒՑԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ։ ԱՆՈՐՈՇ, ՈՐՈՇՅԱԼ ԵՎ ԺԽՏԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ: ՀԱՐՑԱԿԱՆ, ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

 ՄԱԿԲԱՅ:

ԲԱՅ: ԱՆՈՐՈՇ ԲԱՅ:

Facebook IconԿրթական հարթակ