ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ

Առցանց ուսուցման համար նախատեսված դասաշարերը նպատակ ունեն ապահովելու կրթություն՝ լսարանի սահմաններից դուրս: Այս կրթական նյութերը ստեղծված են  ուսուցումն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Սովորողը կարող է կրկնել դասանյութը ցանկացած պահի ցանկացած վայրում կամ ինքնուրույնաբար սովորել այն, եթե չի կարողացել ներկա գտնվել լսարանում:

Այս հայալեզու վիդեոդասերը զետեղված են նան բջջային հեռախոսների համար նախատեսված կրթական անվճար հավելվածում: Ավելին>>

ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐ:

ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԹԻՎԸ:

ՈՐՈՇՅԱԼ ԵՎ ԱՆՈՐՈՇ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ:

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԸ:

ՀՈԼՈՎՈՒՄ: ԳՈՅԱԿԱՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԸ:

ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ:

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ:

ԴԵՐԲԱՅՆԵՐ:

ԲԱՅԻ ԵՂԱՆԱԿԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԴԵՄՔԸ ԵՎ ԹԻՎԸ:

 ԲԱՅ: ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

ԲԱՅ: ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

ԸՂՁԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ: ԵՆԹԱԴՐԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

1. ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ: 2.ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ:

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ: ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ՑՈՒՑԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ։ ԱՆՈՐՈՇ, ՈՐՈՇՅԱԼ ԵՎ ԺԽՏԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ: ՀԱՐՑԱԿԱՆ, ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

 ՄԱԿԲԱՅ:

ԲԱՅ: ԱՆՈՐՈՇ ԲԱՅ:

[/restab]
[restab title=”ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ (8-րդ դասարան)”]

Առցանց ուսուցման համար նախատեսված այս դասաշարը նպատակ ունի ապահովելու կրթություն՝ լսարանի սահմաններից դուրս: Պատկերային և երաժշտական համադրությամբ ուղեկցվող կրթական նյութերը ստեղծված են  ուսուցումն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Դասընթացը ներառում է ութերորդ դասարանի նյութերը՝ հիմք ընդունելով դասագիրքը: Լրացուցիչ տեղեկությունները քաղված են «Շարահյուսություն», «Ճիշտը և սխալը» ձեռնարկներից (հեղինակներ՝ Հ. Զաքարյան, Յու. Ավետիսյան): Ուսուցման նպատակը, սակայն, սոսկ թեմատիկ նյութի հաղորդումը չէ: Յուրաքանչյուր դասի հիմքում որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն է կամ, օրինակ, ասացվածքների զուգահեռ մեկնաբանում: Բացատրությունները հաճախ ուղեկցվում են գործնական առաջադրանքներով: Այս ամենի վերջնանպատակը բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցումն ու զարգացումն է, ընթերցասիրության ձևավորումը և ինքնակրթության մղումը: Ավելին>>

Այս հայալեզու վիդեոդասերը զետեղված են նան բջջային հեռախոսների համար նախատեսված կրթական անվճար հավելվածում: Ավելին>>

ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ:

ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ:

ՈՃԵՐ:

ԿՈՉԱԿԱՆ:

ԽՈՍՔ:

ԽՆԴՐԱՌԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ:

ԴԵՐԲԱՅԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾ:

ԲԱՅԻ ՍԵՌԸ:

ԱՍԱՑՎԱԾՔ-ՊԱՐԱԳԱ:

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ:

ԲԱՑԱՀԱՅՏԻՉ:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ:

ՈՐՈՇԻՉ:

ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ:

[/restab][/restabs]

Facebook IconԿրթական հարթակ