ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ

Առցանց ուսուցման համար նախատեսված դասաշարերը նպատակ ունեն ապահովելու կրթություն՝ լսարանի սահմաններից դուրս: Այս կրթական նյութերը ստեղծված են  ուսուցումն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Սովորողը կարող է կրկնել դասանյութը ցանկացած պահի ցանկացած վայրում կամ ինքնուրույնաբար սովորել այն, եթե չի կարողացել ներկա գտնվել լսարանում:

 • Այս հայալեզու վիդեոդասերը զետեղված են նան բջջային հեռախոսների համար նախատեսված կրթական անվճար հավելվածում: Ավելին>>

  ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐ:

  ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

  ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԹԻՎԸ:

  ՈՐՈՇՅԱԼ ԵՎ ԱՆՈՐՈՇ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐ:

  ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԸ:

  ՀՈԼՈՎՈՒՄ: ԳՈՅԱԿԱՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԸ:

  ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ:

  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ:

  ԴԵՐԲԱՅՆԵՐ:

  ԲԱՅԻ ԵՂԱՆԱԿԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԴԵՄՔԸ ԵՎ ԹԻՎԸ:

   ԲԱՅ: ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

  ԲԱՅ: ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

  ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

  ԸՂՁԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ: ԵՆԹԱԴՐԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ:

  1. ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ: 2.ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ:

  ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ: ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ՑՈՒՑԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

  ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ։ ԱՆՈՐՈՇ, ՈՐՈՇՅԱԼ ԵՎ ԺԽՏԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

  ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ: ՀԱՐՑԱԿԱՆ, ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ:

   ՄԱԿԲԱՅ:

  ԲԱՅ: ԱՆՈՐՈՇ ԲԱՅ:

 • Առցանց ուսուցման համար նախատեսված այս դասաշարը նպատակ ունի ապահովելու կրթություն՝ լսարանի սահմաններից դուրս: Պատկերային և երաժշտական համադրությամբ ուղեկցվող կրթական նյութերը ստեղծված են  ուսուցումն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Դասընթացը ներառում է ութերորդ դասարանի նյութերը՝ հիմք ընդունելով դասագիրքը: Լրացուցիչ տեղեկությունները քաղված են «Շարահյուսություն», «Ճիշտը և սխալը» ձեռնարկներից (հեղինակներ՝ Հ. Զաքարյան, Յու. Ավետիսյան): Ուսուցման նպատակը, սակայն, սոսկ թեմատիկ նյութի հաղորդումը չէ: Յուրաքանչյուր դասի հիմքում որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն է կամ, օրինակ, ասացվածքների զուգահեռ մեկնաբանում: Բացատրությունները հաճախ ուղեկցվում են գործնական առաջադրանքներով: Այս ամենի վերջնանպատակը բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցումն ու զարգացումն է, ընթերցասիրության ձևավորումը և ինքնակրթության մղումը: Ավելին>>

  Այս հայալեզու վիդեոդասերը զետեղված են նան բջջային հեռախոսների համար նախատեսված կրթական անվճար հավելվածում: Ավելին>>

  ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ:

  ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ:

  ՈՃԵՐ:

  ԿՈՉԱԿԱՆ:

  ԽՈՍՔ:

  ԽՆԴՐԱՌԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ:

  ԴԵՐԲԱՅԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾ:

  ԲԱՅԻ ՍԵՌԸ:

  ԱՍԱՑՎԱԾՔ-ՊԱՐԱԳԱ:

  ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ:

  ԲԱՑԱՀԱՅՏԻՉ:

  ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ:

  ՈՐՈՇԻՉ:

  ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ:

Facebook IconԿրթական հարթակ