8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

Առցանց ուսուցման համար նախատեսված այս դասաշարը նպատակ ունի ապահովելու կրթություն՝ լսարանի սահմաններից դուրս: Պատկերային և երաժշտական համադրությամբ ուղեկցվող կրթական նյութերը ստեղծված են  ուսուցումն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Դասընթացը ներառում է ութերորդ դասարանի նյութերը՝ հիմք ընդունելով դասագիրքը: Լրացուցիչ տեղեկությունները քաղված են «Շարահյուսություն», «Ճիշտը և սխալը» ձեռնարկներից (հեղինակներ՝ Հ. Զաքարյան, Յու. Ավետիսյան): Ուսուցման նպատակը, սակայն, սոսկ թեմատիկ նյութի հաղորդումը չէ: Յուրաքանչյուր դասի հիմքում որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն է կամ, օրինակ, ասացվածքների զուգահեռ մեկնաբանում: Բացատրությունները հաճախ ուղեկցվում են գործնական առաջադրանքներով: Այս ամենի վերջնանպատակը բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցումն ու զարգացումն է, ընթերցասիրության ձևավորումը և ինքնակրթության մղումը: Ավելին>>

Այս հայալեզու վիդեոդասերը զետեղված են նան բջջային հեռախոսների համար նախատեսված կրթական անվճար հավելվածում: Ավելին>>

ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ:

ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ:

ՈՃԵՐ:

ԿՈՉԱԿԱՆ:

ԽՈՍՔ:

ԽՆԴՐԱՌԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ:

ԴԵՐԲԱՅԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾ:

ԲԱՅԻ ՍԵՌԸ:

ԱՍԱՑՎԱԾՔ-ՊԱՐԱԳԱ:

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ:

ԲԱՑԱՀԱՅՏԻՉ:

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ:

ՈՐՈՇԻՉ:

ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ:

Facebook IconԿրթական հարթակ